Quản lý nhân viên


Lưu trữ thông tin nhân sự, hợp đồng làm việc, liên kết đến bảng lương và hơn thế nữa

Conta​​ct us​​​​​​

Hồ sơ nhân sự​

Tạo và quản lý hồ sơ nhân sự

  • Trực quan
  • Đầy đủ thông tin
  • Quản lý theo cấu trúc phòng banThông tin nhân sự

Mọi thông tin cần thiết trong hồ sơ nhân sự

Contact usResume

Quản lý và phát triển kỹ năng nhân sự dễ dàng với SotaERP

Contact us


Thông tin làm việc

Theo dõi lịch làm việc của nhân viên chính xác hơn

Contact us

Quản lý phòng ban

 

  • Tạo phòng ban

  • Gán nhân sự thuộc phòng ban


Quản lý hợp đồng

Nắm bắt hợp đồng của các nhân sự

  • Nhân sự
  • Ngày bắt đầu làm việc
  • Trạng thái hợp đồng

Tích hợp toàn bộ với các ứng dụng khác của SotaERP

 

Đánh giá

Thực hiện các bài đánh giá nhân sự theo kế hoạch

Hợp đồng lao động

Tạo và quản lý hợp đồng lao động

Bảng lương

Tạo bảng lương tự động hàng tháng


Giải phóng tiềm năng của bạn

Không yêu cầu thẻ tín dụng