Kế toán SotaERP

Công cụ quản lý tài chính hoàn chỉnh

Reque​​​​​​​​​​​​st Trial

Bảng điều khiển có cấu trúc rõ ràng

Bảng điều khiển chuyên dụng của mô-đun quản lý kế toán sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin.

  Tổng quan thông tin

  Truy cập trực tiếp các hoạt động

  Lựa chọn lọc và nhóm

 Thiết kế được xây dựng khéo léo

Công cụ tiết kiệm thời gian chuyên dụng

Thiết kế hoạt động được xây dựng tốt sẽ là một lợi thế bổ sung trong quản lý tài chính

  Quản lý chi phí và hóa đơn

  Đồng bộ hóa ngân hàng

  Lập hóa đơn dễ dàng

 Quá trình đối chiếu siêu nhanh

Báo cáo tài chính động

Báo cáo các bản ghi về toàn bộ hoạt động tài chính của doanh nghiệp

 Báo cáo lãi lỗ
 Bảng cân đối kế toán
 Tóm tắt điều hành
 Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
 Sổ cái đối tác
 Các khoản phải thu theo tuổi nợ
 Sổ cái chung
 Bảng cân đối thử
 Sổ cái tổng hợp
 Báo cáo thuế
 Kiểm toán sổ sách


Báo cáo phân tích

Tạo các báo cáo nâng cao về hoạt động kế toán của công ty

  Phân tích trên hóa đơn

  Báo cáo phân tích ngân sách

  Báo cáo lợi nhuận sản phẩm

   Khấu hao tài sản 

Các tính năng nâng cao của SotaERP Kế toán

Giao diện người dùng chuyên dụng 

  Giao diện người dùng chuyên dụng

  Dữ liệu đầu vào thấp

  Giao diện nâng cao

Công cụ có khả năng quản lý các khoản phải thu và phải trả

  Tạo hóa đơn giàu thông tin

  Thiết lập điều khoản thanh toán

  Tạo theo dõi thanh toán

 Tích hợp với các nhà cung cấp thanh toán 

Thực hiện nhiều hoạt động cùng 1 lúc

  Quản lý hàng loạt các hóa đơn

  Thiết lập đa tiền tệ

  Thiết lập nhiều bút toán

Quản lý nhật ký và sổ cái nâng cao

  Sổ cái chung

  Sổ cái đối tác

  Sổ cái tổng hợp

  Sổ cái bán hàng và mua hàng

   Sổ cái ngân hàng và tiền mặt

Công cụ địa phương hóa

  Xác định thuế dựa trên khu vực

  Tạo các năm tài chính và công việc

  Báo cáo cụ thể cho từng quốc gia

Công cụ quản lý tài sản

  Quản lý doanh thu

  Quản lý ngân sách

  Bảng điều khiển doạn thu chuyên dụng

   Quản lý doanh thu định kỳ

Công cụ chức năng nâng cao

  Kế toán phân tích

  Công cụ kinh doanh thông minh

  Công cụ cân đối

  Tùy chọn đồng bộ hóa thông minh

  Chuyển khoản tự động

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng SotaERP khác

 Bán hàng

Tự động tạo nhiệm vụ dự án từ đơn đặt hàng.
 

 Mua hàng

Có được thông tin có ý nghĩa về hóa đơn của nhà cung cấp.
 

 Tồn kho

Đồng bộ hóa mọi giao dịch với tồn kho của bạn để duy trì giá trị cập nhật hàng tồn kho

 Chi phí

Theo dõi chi phí và lập hóa đơn lại theo đợt.
 

Giải phóng tiềm năng của bạn

Không yêu cầu thẻ tín dụng